CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thủ tục Quyết định thanh lý tài sản công
05/04/2023 02:53:13

THÔNG TIN CHI TIẾT THỦ TUC̣

Tên thủ tục

Quyết định thanh lý tài sản công

Lĩnh vực

Quản lý công sản

Cơ quan thực
hiện

Cấp xã

Cách thức thực
hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Trình tự thực
hiện

Bước 1: Khi có tài sản công hết hạn sử dụng theo chế độ mà phải thanh lý ; tài sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dư ̣toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% nguyên giá tài sản); nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ để thưc̣ hiêṇ dư ̣án đầu tư xây dưṇ g, giải phó ng măṭ bằng hoăc̣ các trường hơp̣ khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản lập 01 bô ̣hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản công, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩmquyền quyết định thanh lý tài sản công xem xét, quyết định.

Bước 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được
đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp.
Ghi chú: Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công có trách nhiệm thẩm định về đề nghị thanh lý tài sản trong trường hợp việc thanh lý tài sản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủ y ban nhân dân cấp huyện quyết định theo thẩm quyền.

Thời hạn giải
quyết

Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (chủng loại, số
lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế
toán; lý do thanh lý)

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn có liên
quan về tiǹ h traṇ g tài sản và khả năng sử a chữa (đối với tài sản là nhà, công trình xây dựng chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được)
- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thanh lý tài
sản (nếu có)

Yêu cầu - điều
kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quán lý, sử dụng tài sản công

Biểu mẫu đính
kèm

 

Kết quả thực hiện

Quyết định thanh lý tài sản công hoặc văn bản hồi đáp
trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2008
Trước & đúng hạn: 2008
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 10:28:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 12
Hôm nay: 18
Tất cả: 48,570