CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đảng uỷ Ngọc Liên Ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn.
12/04/2022 11:11:44

Ngày 05/4/2022 Đảng uỷ xã Ngọc Liên Ban hành Nghị quyết số 24/NQ- ĐU về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn xã Ngọc Liên. Nghị quyết đưa ra mục tiêu tổng quát đó là: Quyết liệt chỉ đạo thực hiện cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền xã theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, tư duy khoa học, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, năng lực quản lý điều hành, năng động, sáng tạo, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo giảm thủ tục hồ sơ, giảm thời gian xử lý; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của tổ chức, công dân.

Để thực hiện được các nhiệm vụ trong cải cách hành chính Nghị quyết Đảng uỷ đưa ra các mục tiêu cụ thể để thực hiện gồm:

1. Ban hành đầy đủ các văn bản về cải cách hành chính, triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung đạt hiệu quả cao; Chỉ số cải cách hành chính hằng năm đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2. 100% thủ tục hành chính được cập nhật và công khai kịp thời, đúng quy định; 100% hồ sơ phát sinh thuộc danh mục thủ tục hành chính quy định được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa; Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4; Phấn đấu từ 95-100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả trước và đúng hạn; Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính đạt từ 90% trở lên.

3. Trên 80% hồ sơ, công việc tại xã được xử lý được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ thuộc bí mật nhà nước); 100% báo cáo định kỳ và các văn bản hành chính (trừ văn bản mật) được gửi bằng văn bản điện tử; 100% báo cáo định kỳ về chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội được thực hiện trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản.

4. 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức; 100% các văn bản hướng dẫn thi hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải được rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp, kịp thời.

5. Bố trí cán bộ, công chức đảm bảo chỉ tiêu biên chế giao và theo tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm; 100% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ; Lãnh đạo UBND xã sử dụng chữ ký số cá nhân xử lý văn bản điện tửtheo quy định.

Nghị quyết đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm gồm:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý điều hành của Chính quyền; sự phối hợp của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác cải cách hành chính

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính, từ đó cụ thể hóa thành các kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước tại mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức theo đúng tinh thần “5 rõ”; Thống nhất nhận thức cải cách hành chính nhà nước là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong suốt công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, là một giải pháp đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội; Cải cách hành chính nhà nước là một giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định để thực hiện các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã và Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Cải cách hành chính là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Do vậy cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận, thống nhất của nhân dân, tổ chức và xã hội trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong quá trình triển khai cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền một cách sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện đến cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

UBND xã xây dựng kế hoạch giữ vững các chỉ tiêu đã đạt cao và khắc phục những điểm trừ, các chỉ tiêu còn đạt thấp; Chủ tịch UBND xã và mỗi cán bộ, công chức phụ trách liên hệ với người đứng đầu, các cán bộ, công chức phụ trách các nội dung cải cách hành chính các đơn vị được huyện xếp loại cao trong công tác cải cách hành chính để trao đổi, học tập kinh nghiệm.

2. Cải cách tổ chức bộ máy

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tại địa phương đảm bảo tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới phương thức làm việc, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên rà soát, đánh giá, thống kê các nhiệm vụ giao cho các bộ phận, cán bộ, công chức. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, bộ phận trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân sử dụng có hiệu quả nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Triển khai có hiệu quả, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử theo hướng hiện đại

Tập trung rà soát và đơn giản hóa hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực.Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thônghiện đại; thực hiện việc tạo lập hồ sơ điện tử. Đảm bảo chất lượng dịch vụ hành chính công; xây dựng xã hội học tập, nêu cao trách nhiệm phục vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở cơ quan.Xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ.

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại;Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo thành công của cải cách hành chính xã.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân nắm bắt và triển khai thực hiện; Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích khi được UBND huyện giao.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định công khai, minh bạch thủ tục hành chính và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định; thực hiện đảm bảo việc công khai, xin lỗi của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Rà soát, sắp xếp lại Bộ phận Một cửa cho đảm bảo, đầu tư trang thiết bị, các điều kiện thuận lợi cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa.

4. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ; đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Thực hiện đảm bảo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp gắn với chủ trương tinh giản biên chế và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng biên chế. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã có số lượng, cơ cấu hợp lý đạt chuẩn về trình độ và năng lực thi hành công vụ, có kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng làm việc thành thạo, hiệu quả, gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm, tiêu chức chức danh nghề nghiệp; bố trí cán bộ, công chức đảm bảo theo chỉ tiêu biên chế được giao.

Tạo môi trường làm việc, khuyến khích sự sáng tạo, cống hiến trong đội ngũ cán bộ, công chức. Đổi mới công tác nhận xét, đánh giá đảm bảo trung thực, khách quan và đúng với thành tích, kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức.

Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ, trách nhiệm đối với nhân dân của cán bộ công chức; đặc biệt là cán bộ chủ chốt; người đứng đầu cơ quan đơn vị; kịp thời thay thế những cán bộ, công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý và công chức, người lao động chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức, kỷ năng phù hợp với chức danh chuyên môn và vị trí việc làm.Thực hiện đảm bảo hiệu quả việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định.

5. Hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước

Triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 30a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ và quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Đẩy mạnh công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động cơ quan Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện một cửa liên thông hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với công tác cải cách hành chính; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Căn cứ nội dung Nghị quyết Đảng uỷ xã Ngọc Liên đã yêu cầu chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cụ thể hóa Nghị quyết này bằng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2142
Trước & đúng hạn: 2142
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:12/08/2022 12:53:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 36
Hôm nay: 77
Tất cả: 24,101