CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đảng ủy xã Ngọc Liên ban hành Kế hoạch tuyên truyên công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022.
27/04/2022 09:46:55

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BTGHU ngày 06/4/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Giàng về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2022.

Ngày 18/4/2022 Đảng ủy xã Ngọc Liên xây dựng Kế hoạch số 41-KH/ĐU Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

Mục đích của kế hoạch là thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã về công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong giai đoạn mới.

Phát huy vai trò tích cực của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, Zalo, qua Cổng thông tin điện tử xã, các kênh thông tin trên mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị để lan tỏa mạnh mẽ kết quả, hiệu quả của công tác cải cách hành chính trong cộng đồng xã hội.

Đối tượng tuyên truyền là các Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện và của xã về cải cách hành chính gồm: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 4347/KH-UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh về thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 – 2025;Kế hoạch số 4707/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2022... việc thực hiện cụ thể hóa thành các kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước;Thông báo số 600-TB/TU, ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021;Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố;Đề án số 08-ĐA/HU, ngày 5/01/2021 của Huyện ủy về “Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước giai đoạn 2021-2025”;Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 28/12/2021 về thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2022;Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND huyện về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 về “Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số một số lĩnh vực chuyên môn, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí con người, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn”;Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND huyện về đào tạo cán bộ công chức, viên chức năm 2022;Thông báo số 311-TB/HU, ngày 25/02/2022 của Thường trực Huyện ủy về việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong cải cách thủ tục hành chính năm 2021;Công văn số 209/UBND-VP, ngày 23/3/2022 của UBND huyện về triển khai đăng ký chữ ký số (do Ban cơ yếu Chính phủ cấp) cho cán bộ, công chức, viên chức được giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện cải cách hành chính nhà nước như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tuyên truyền các mô hình thí điểm trong quá trình cải cách hành chính; Các điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của công tác cải cách hành chính.

Tuyên truyền, giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với tổ chức và công dân.

Tuyên truyền các nội dung, quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết các công việc của công dân; Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát quá trình cải cách hành chính.

Hình thức tuyên truyền: Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, hội nghị báo cáo viên, hội nghị, hội thảo, các cuộc họp định kỳ của các cơ quan, đơn vị. Đăng tải tin bài về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của xã. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính phát trên hệ thống đài truyền thanh xã. Tuyên truyền thông qua hình thức trực quan như: Pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn...

Các hoạt động tuyên truyền: Tuyên truyền kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính hàng năm địa phương trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin cải cách hành chính của xã; Cập nhật các tin, bài về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của các đoàn thể chính trị - xã hội và đơn vị trên địa bàn xã; Tuyên truyền tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và xã.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính; Đạo đức công vụ... cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính của xã.

Đảng ủy xã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Tuyên truyền về quá trình thực hiện chủ trương, phát hiện, tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai, thực hiện; Nắm bắt, theo dõi dư luận, diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính; Chủ trì xây dựng, phổ biến kế hoạch tuyền đến các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy triển khai thực hiện.

UBND xã chỉ đạo Công chức Văn hóa - Thông tin, Trưởng Đài truyển thanh xã và Công chức Văn phòng HĐND – UBND xã: Triển khai thực hiện tuyên truyền theo kế hoạch này; Chủ trì, phối hợp với Bưu điện tuyên truyền tới người dân, tổ chức tích cực sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; Tăng thời lượng đưa tin, bài về công tác cải cách hành chính trên địa bàn; Kịp thời đưa tin biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính của xã.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác cải cách hành chính.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2142
Trước & đúng hạn: 2142
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:12/08/2022 13:15:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 38
Hôm nay: 79
Tất cả: 24,103