VĂN HÓA-XÃ HỘI
Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Cẩm Giàng xây dựng hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023)
14/02/2023 02:17:37

Thực hiện Hướng dẫn số 130-HD/BTGTU, ngày 09/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023), Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Cẩm Giàng xây dựng hướng dẫn tuyên truyền, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của“Đề cương về Văn hóa Việt Nam” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay; qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa - văn nghệ, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả,đúng định hướng, với nhiều nội dung và hình thức mới, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc,có sức lan tỏa sâu rộng, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội quan trọng, nhất là những sự kiện về văn hóa, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Bối cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”;khẳng định Đề cương là văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa; đồng thời tuyên truyền về quá trình kế thừa vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của văn kiện, nhất là những vấn đề có tính chất nền tảng, nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa - văn nghệ, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; tập trung phân tích làm rõ sự bổ sung, phát triển và ngày càng toàn diện, sâu sắc trong đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng; vị trí, vai trò, ý nghĩa của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc; văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội...; xây dựng con người với trọng tâm là xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hóa của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò nêu gương của người đứng đầu.

3. Thành tựu và kết quả nổi bật về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; chú trọng tuyên truyền văn hóa, đạo đức trong Đảng và xã hội. Tuyên truyền kết quả bước đầu thực hiện Chương trình số 22- CTr/TU, ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về “Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam. Tuyên truyền việc xây dựng hình ảnh “Người Hải Dương văn minh, hiếu học và khát vọng vươn lên”, đáp ứng tốt yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

4. Những vấn đề đặt ra trong công tác văn hóa - văn nghệ thời gian tới; kiến nghị - đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp; phát triển các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa số trong nền kinh tế số và công dân số; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa...

5. Sự cấp thiết, ý nghĩa to lớn của việc xây dựng “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; các ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức đối với việc xây dựng các hệ giá trịvà quá trình triển khai, đưa các hệ giá trị vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

6. Đấu tranh, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa lịch sử, vai trò quan trọng của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa - văn nghệ, xây dựng con người Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, lan tỏa những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại.

7. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, nhất là những hoạt động lớn, trọng tâm gắn với việc tuyên truyền các nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đơn vị.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử huyện, trang panpage của BCĐ 35 huyện CẨM GIÀNG 24/7; trên các kênh thông tin, mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, hệ thống đài phát thanh cấp huyện và truyền thanh cấp xã.

2. Thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; tuyên truyền viên, cộng tác viên DLXH; qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; hội nghị, hội thảo, thi tìm hiểu, gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của các ngành, đơn vị.

3. Thông qua các tài liệu tuyên truyền, hình thức cổ động trực quan, nhất là tuyên truyền trên bằng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử; triển lãm, trưng bày chuyên đề.

4. Thông qua các cuộc thi: “Tìm hiểu về Văn hóa Việt Nam”; “Người Hải Dương phát huy giá trị văn hóa xứ Đông”; “Tuổi trẻ Hải Dương giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, con người xứ Đông - Hải Dương”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Xây dựng hướng dẫntuyên truyền kỷ niệm80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023). Chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động, nội dung tuyên truyền kỷ niệm.

- Hướng dẫn các cơ quan trong khối tuyên truyền huyện, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy báo cáo viên, tuyên truyền viên chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội.

- Đưa nội dung tuyên truyền về sự kiện vào các tài liệu tuyên truyềnvào tài liệu giao ban Bí thư chi bộ Nông thôn.

- Theo dõi, nắm tình hình dư luận xã hội; định hướng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc sự kiện tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong Nhân dân.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin

- Hướng dẫn trang/cổng thông tin điện tử, fanpage của các ngành, hệ thống Đài phát thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã triển khai các hoạt động tuyên truyền.

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên các Báo, Đài, Tạp chí, trên Internet và mạng xã hội; phát hiện và tham mưu UBND huyện có biện pháp xử lý các hành vi vi phạm, phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc sự kiện kịp thời ngăn chặn, phản bác thông tin xấu độc xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, hạ bệ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam” với hình thức phù hợp, như: Hội thi tìm hiểu, gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến trong xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa ở cơ sở và thực hiện bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

-Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là tuyên truyền trên bằng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử; triển lãm, trưng bày chuyên đề; các chương trình văn hóa văn nghệ gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội quan trọng, nhất là những sự kiện về văn hóa.

4. Đài phát thanh huyện

- Mở chuyên trang, chuyên mục tăng cường các tuyến tin, bài, phóng sự, xã luận, diễn đàn, trao đổi, các chương trình văn hóa, nghệ thuật với nội dung phong phú, sinh động, có chất lượng kỷ niệm sự kiện; chú trọng tuyên truyền những điển hình tiên tiến trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”... biểu dương gương người tốt, việc tốt để lan tỏa trong cộng đồng.

- Chú trọng khai thác thông tin tư liệu chính thống, những vấn đề có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp Nhân dân; không đưa tin, bình luận những vấn đề về lịch sử còn có ý kiến khác nhau.

- Tuyên truyền lịch tiếp sóng Chương trình nghệ thuật đặc biệt, phim tài liệu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm sự kiện.

5. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện

Triển khai các hoạt động tuyên truyền về truyền thống lịch sử dân tộc, về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân cho đoàn viên, hội viên; vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước hướng về các hoạt động kỷ niệm.

6. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy

- Triển khai công tác tuyên truyền; chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống Đài phát thanh và truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm.

- Vận động, khuyến khích các cán bộ tuyên giáo, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin về ý nghĩa và giá trị lý luận, thực tiễn của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, những nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... trên các trang mạng xã hội.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội về các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; kịp thời định hướng nội dung tuyên truyền phù hợp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Đề cương về Văn hóa Việt Nam 1943: Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam!

2. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế!

3. Giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững!

4. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc!

5. Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại!

6. Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh!

7. Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

8. Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam!

9. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học!

10. Bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ để xây dựng con người phát triển toàn diện!

11. Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc!

12. Văn hóa còn thì Dân tộc còn!

13. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi!

14. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Hướng dẫn tuyên kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)

Đề cương về Văn hóa Việt Nam

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Cẩm Giàng
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1590
Trước & đúng hạn: 1590
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 04:49:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 45,995