TIN TỔNG HỢP KHÁC
Kết quả bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 trên địa bàn xã Ngọc Liên
13/06/2022 12:00:00

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND;

Căn cứ Kế hoạch số 62-KH/HU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Giàng về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Thông báo số 347-TB/HU ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2024;

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND huyện Cẩm Giàng về bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 – 2024; Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 20/4/2022 của UBND huyện Cẩm Giàng về bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 – 2024; Thông báo số 51-TB/ĐU ngày 18/4/2022 của Đảng ủy xã về bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024;

Trong ngày 12 tháng 6 năm 2022 trên địa bàn xã Ngọc Liên đã tiến hành cuộc bầu cử trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2022-2024 thời gian từ 7h sáng và kết thúc 17h cùng ngày.

 

Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ này trên địa bàn xã có 10 khu vực bỏ phiếu ở 7 thôn. Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình là 2.454 hộ. Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia dự bầu cử là 2.085 hộ, đạt 85 %, trong đó thôn có số cử tri đi bầu cao nhất là thôn Cẩm Ngọc, đạt 92%. Hình thức bầu cử trưởng thôn là bỏ phiếu kín. Trước đó Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết về việc bầu cử trưởng thôn, nhiện kỳ 2022-2024; Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử trưởng thôn, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các tổ bầu cử ở các thôn. UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc bầu cử. UBMTTQ xã, đã kịp thời triển khai kế hoạch và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quyền, trách nhiệm của cử tri đại diện hộ tham gia bầu cử; tổ chức thông tin những quy định cơ bản về địa điểm, thời gian bầu cử, địa điểm niêm yết danh sách cử tri; thông tin về danh sách ứng cử viên ở từng thôn nên cử tri hộ tham gia đi bầu đạt tỷ lệ cao. Cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự trong không khí vui tươi phấn khởi của đông đảo nhân dân.

 

Kết quả  như sau:

 - Có 6/7 người ứng cử có số phiếu bầu đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn gồm: Ông Vũ Công Ứng ứng cử Trưởng thôn Mỹ Ngọc; Ông Khúc Thái Tỉnh ứng cử Trưởng thôn Cẩm Ngọc;Ông Nguyễn Ngọc Kiên ứng cử Trưởng thôn Thu Lãng; Ông Phạm Xuân Nghị ứng cử Trưởng thôn Bằng Nghĩa; Ông Nguyễn Văn Oanh ứng cử Trưởng thôn Ngọc Quyết; Ông Nguyễn Văn Vững ứng cử Trưởng thôn Bình Phiên.

- Có 1/7 người ứng cử có số phiếu bầu đạt dưới 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn ông Hoàng Kim Nghị ứng cử Trưởng thôn Mỹ Hảo.

Nguyễn Nhiên

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2142
Trước & đúng hạn: 2142
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:12/08/2022 14:06:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 91
Hôm nay: 132
Tất cả: 24,156