TIN TỔNG HỢP KHÁC
Hướng dẫn một số nội dung trước và trong ngày bầu cử Trưởng thôn
10/06/2022 02:09:44

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 15/4/2022 và Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 20/4/2022 của UBND huyện Cẩm Giàng về bầu cử trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2022 – 2024; Thông báo số 51-TB/ĐU ngày 18/4/2022 của Đảng ủy xã về bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024.

Để cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, UBND xã đề nghị các Tổ bầu cử lưu ý một số nội dung trước, trong và sau ngày bầu cử như sau:

1. Trước ngày bầu cử

1. Hằng ngày, thông báo danh sách người ứng cử, danh sách cử tri đại diện hộ gia đình và Thể lệ bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh của thôn; Bố trí Khu vực bỏ phiếu đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát và Niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, Tiểu sử người ứng cử, Thể lệ bầu cử, Nội quy phòng bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử đảm bảo thuận tiện, dễ nhìn, dễ thấy; Thời gian thực hiện từ ngày 04/6/2022.

2. Nhận văn phòng phẩm, giấy niêm phong, phiếu bầu cử từ Văn phòng Đảng ủy – Nội vụ xã; Chuẩn bị hòm phiếu, tít chữ, khẩu hiệu … trang trí Khu vực bỏ phiếu theo quy định; đảm bảo đầy đủ rạp, bàn, ghế, nước uống và các điều kiện về cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử; bố trí lối vào bỏ phiếu hợp lý, thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu với danh sách cử tri và phát phiếu bầu và lối ra sau khi bỏ phiếu xong (theo mẫu); Thời gian thực hiện xong trước ngày 11/6/2022.

3. Phối hợp với Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận thôn tuyên truyền, vận động nhân dân quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, treo cờ Tổ quốc từ ngày 10/6/2022.

4. Tổ chức họp (lập Biên bản cuộc họp) để rà soát công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ngày bầu cử như: Đón tiếp, hướng dẫn cử tri; phát phiếu bầu cử; theo dõi danh sách cử tri đi bầu; hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và bảo vệ hòm phiếu … và khi kiểm phiếu (người trực tiếp kiểm, đếm phiếu và người kiểm tra, theo dõi việc kiểm, đếm phiếu); Thời gian thực hiện xong trước ngày 11/6/2022.

2. Trong ngày bầu cử

2.1. Khai mạc bầu cử

- Thời gian khai mạc và kết thúc bầu cử: Từ 7 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 12/6/2022.

- Thành phần dự khai mạc: Cán bộ, đảng viên và cử tri trong thôn.

- Nội dung khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Đọc diễn văn khai mạc; Mở hòm phiếu kiểm tra (mời 2 cử tri chứng kiến) sau đó niêm phong hòm phiếu để tổ chức bỏ phiếu.

2.2. Trình tự bầu cử

- Tổ trưởng Tổ bầu cử mời cử tri là các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu và người cao tuổi, người có uy tín có mặt bỏ phiếu trước, sau đó mời toàn thể cử tri lần lượt tiến hành bỏ phiếu.

- Hướng dẫn cử tri đến bầu cử tự kiểm tra họ tên mình trong danh sách cử tri và nhận phiếu bầu, nếu có sai sót, nhầm lẫn trong danh sách cử tri thì phải báo ngay với Tổ bầu cử để kịp thời điều chỉnh. Phiếu hỏng được đổi và thay phiếu khác, Tổ bầu cử có trách nhiệm giữ lại phiếu hỏng để tổng hợp báo cáo.

- Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục; Trường hợp có sự việc đột xuất làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong tài liệu, phiếu bầu và hòm phiếu, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo bầu cử, đồng thời phải có biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục diễn ra bình thường.

- Thường xuyên thông báo trên hệ thống truyền thanh của thôn về Thể lệ bầu cử, Nội quy phòng bỏ phiếu, tình hình, tiến độ bầu cử và đôn đốc, tuyên truyền cử tri tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử; Phát thanh các bài viết tuyên truyền, chương trình văn nghệ… tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Tổ trưởng Tổ bầu cử phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát đối chiếu đảm bảo khớp, đúng giữa số cử tri đã bầu cử (theo dõi tại danh sách cử tri) với số phiếu bầu đã bỏ vào hòm phiếu (bằng tổng số phiếu nhận về trừ số phiếu còn lại và phiếu hỏng); Báo cáo tiến độ, số lượng cử tri bỏ phiếu với Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử phụ trách khu vực bỏ phiếu vào lúc 9 giờ 00 phút, 11 giờ 00 phút, 14 giờ 00 phút và 16 giờ 00 phút.

- Hết giờ bỏ phiếu theo quy định, Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu. Trường hợp hết giờ bỏ phiếu, nhưng vẫn còn cử tri có mặt tại phòng bỏ phiếu mà chưa kịp bỏ phiếu thì chỉ sau khi số cử tri này bỏ phiếu xong, Tổ trưởng Tổ bầu cử mới được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu.

2.3. Kiểm phiếu và lập biên bản bầu cử

Tổ bầu cử tại các thôn: Mỹ Hảo, Thu Lãng, Ngọc Quyết và Bình Phiên kiểm phiếu tại Khu vực bỏ phiếu; Tổ bầu cử tại các thôn sáp nhập: Mỹ Ngọc, Cẩm Ngọc và Bằng Nghĩa phải niêm phong hòm phiếu ngay khi kết thúc bầu cử, sau đó, di chuyển hòm phiếu tại Khu vực bỏ phiếu ở Nhà văn hóa thôn cũ Ngọc Kha, Ngọc Trục, Tế Bằng về Nhà văn hóa thôn cũ Mỹ Vọng, Cẩm Trục, Nghĩa Trạch để kiểm phiếu chung. Công tác kiểm phiếu chỉ được tiến hành khi có đủ các thành viên Tổ bầu cử và có ít nhất 2 cử tri chứng kiến; Trình tự, các bước tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản bầu cử như sau:

1. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử nắm lại danh sách cử tri đi bỏ phiếu, cử tri không đi bỏ phiếu, thống kê lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng đến, phiếu gạch hỏng.

Trường hợp số phiếu đã bỏ vào hòm phiếu (bằng tổng số phiếu nhận về trừ số phiếu không sử dụng đến và số phiếu hỏng) lớn hơn tổng số cử tri đi bỏ phiếu thì Tổ kiểm phiếu phải kiểm tra lại; nếu kiểm tra lại vẫn cho kết quả như cũ thì phải báo cáo ngay Ban chỉ đạo xã để xem xét giải quyết theo quy định. Tổ bầu cử tuyệt đối không được mở hòm phiếu khi chưa có ý kiến của Ban chỉ đạo.

2. Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu ngay tại phòng bỏ phiếu và mời 2 cử tri không phải là người ứng cử và không phải là thành viên Tổ bầu cử chứng kiến mở hòm phiếu, kiểm phiếu.

Khi kiểm phiếu, Tổ bầu cử phân công 2 hoặc 3 Thành viên trực tiếp phân loại và kiểm phiếu, 2 hoặc 3 Thành viên theo dõi, kiểm tra việc phân loại và kiểm phiếu.

Phiếu hợp lệ và Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu hợp lệ: Là phiếu bầu do Tổ bầu cử phát ra, có đóng dấu treo của UBND xã ở góc trên bên trái; Không ghi thêm tên người ngoài danh sách người ứng cử hoặc ghi thêm nội dung khác.

- Phiếu không hợp lệ: Là phiếu không do Tổ bầu cử phát ra, không có đóng dấu treo của UBND xã ở góc trên bên trái; Ghi thêm tên người ngoài danh sách người ứng cử hoặc ghi thêm nội dung khác. Các phiếu bầu được cho là không hợp lệ thì Tổ trường Tổ bầu cử đưa ra để toàn Tổ xem xét, quyết định.

Tổ bầu cử phân loại phiếu bầu thành 3 nhóm: Phiếu không hợp lệ; Phiếu hợp lệ và bầu cho người ứng cử; Phiếu hợp lệ và không bầu cho người ứng cử. Sau đó đếm từng loại phiếu.

3. Tổ bầu cử lập Biên bản kiểm phiếu thành 04 bản (theo mẫu); Tổ trưởng Tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu trưởng thôn, kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi về 03 bản Văn phòng Đảng ủy – Nội vụ xã để báo cáo Ban chỉ đạo, UBND, Ủy ban MTTQ xã và lưu giữ 01 bản tại Tổ bầu cử.

4. Xác định kết quả bầu cử:

Người trúng cử Trưởng thôn là người có số phiếu bầu đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2142
Trước & đúng hạn: 2142
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:12/08/2022 12:35:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 36
Hôm nay: 77
Tất cả: 24,101