CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng ủy xã Ngọc Liên ban hành Thông báo Nghị quyết về việc Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024
22/04/2022 12:00:00

Ngày 18/4/2022 Đảng ủy xã Ngọc Liên ban hành thông báo số 51-TB/ ĐU Thông báo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã về việc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024.

Để cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2024 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục thực hiện chủ trương Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn theo Đề án 01-ĐA/TU, ngày 29/8/2016 của Tỉnh ủy về “sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020” và Kế hoạch số 62-KH/HU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025”; Đảng ủy xã Ngọc Liên thống nhất chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đảng ủy yêu cầu UBND xã căn cứ ngày bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện Cẩm Giàng là Chủ nhật, ngày 12 tháng 6 năm 2022, xây dựng kế hoạch và triển khai, tổ chức bầu cử Trưởng thôn theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022 – 2024. Ban Chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024.

Đảng ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Khối dân vận Đảng ủy xã, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Đài Phát thanh xã phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức (trước, trong và sau ngày bầu cử) về mục đích, ý nghĩa của việc bầu cử trưởng thôn; tuyên truyền những nội dung cơ bản về Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV; Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Kế hoạch số 62-KH/HU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 và các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử Trưởng thôn.

Ủy ban MTTQ xã phối hợp với UBND xã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cấp ủy, Ban công tác mặt trận thôn thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Trưởng thôn theo hướng Đảng ủy xã, dự kiến nhân sự là đảng viên sau đó thống nhất với Ban Công tác mặt trận thôn thực hiện quy trình giới thiệu tại hội nghị. UBND xã có trách nhiệm rà soát nhân sự được giới thiệu đảm bảo thực hiện 100% Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn theo Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử; thường xuyên dự họp và nắm bắt tình hình, diễn biến để kịp thời giải quyết những vướng mắc, tăng cường công tác kiểm tra trước và trong ngày bầu cử tại cơ sở được phụ trách. Đồng chí Đảng ủy viên phụ trách và đồng chí Bí thư Chi bộ chịu trách nhiệm trước Đảng ủy xã trong việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn đảm bảo theo Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và Đảng ủy xã.

Đồng chí Bí thư Chi bộ có trách nhiệm báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã về thời gian họp của các hội nghị Chi bộ, hội nghị Ban Công tác mặt trận thôn về giới thiệu người ứng cử để chỉ đạo, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Đảng ủy viên phụ trách trực tiếp dự, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2024 bảo đảm kết quả theo Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn.

Việc bầu cử Trưởng thôn có ý nghĩa hết sức quan trọng về chính trị và tổ chức, do vậy Đảng ủy xã Ngọc Liên yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của xã, thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2024 trên địa bàn, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy xã.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 87
Trước & đúng hạn: 87
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 06:48:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0