NÔNG THÔN MỚI
Đảng uỷ xã Ngọc Liên ban hành Nghị quyết chỉ đạo về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựngxã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
29/03/2022 02:03:15

Ngày 06/01/2022 Đảng uỷ xã Ngọc Liên đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ- ĐU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nghị quyết Đảng uỷ đã đưa ra những quan điểm, mục tiêu cụ thể:

Về Quan điểm

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí để Ngọc Liên trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, công tác tuyên truyền vận động của MTTQ, các đoàn thể từ xã đến thôn. Chủ động vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách của nhà nước, lấy nhân dân làm chủ thể, kết hợp với huy động đa dạng các nguồn lực trong và ngoài xã mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân dân.

Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là quá trình thường xuyên, liên tục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững.

Về Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, nông thôn bền vững, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị hóa; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xã hội dân chủ, bình đẳng, ổn định; môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, trong lành; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững; phát huy hiệu quả nội lực của cộng đồng dân cư để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Phấn đấu đến năm 2023 Ngọc Liên hoàn thành 18/18 tiêu chí đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm tra, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 và Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 25/7/2019.

Mục tiêu cụ thể

1. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 13/18 tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Đồng thời, rà soát thu thập các thông tin, tài liệu minh chứng theo quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng 5/18 tiêu chí chưa đạt nông thôn mới nâng cao gồm: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập bình quân đầu người và văn hóa. Phấn đầu trong năm 2022 hoàn thành thêm ít nhất 2 chỉ tiêu, năm 2023 hoàn thành các tiêu chí còn lại và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao.

3. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đã đạt được, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững.

Nghị quyết cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp gồm:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước; phát huy vài trò của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội xây dựng NTM Nâng cao: Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc xây dựng thôn mới nâng cao; Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ và là nhiệm vụ thường xuyên trong những năm tiếp theo, do đó các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc về quan điểm, mục tiêu để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, tiên phong đi đầu trong mọi lĩnh vực, tích cực, chủ động tham mưu để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Nâng cao năng lực, trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, điều hành và quản lý của chính quyền đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với chuyển đổi số.

Tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội với chính quyền thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thôn nâng cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân:Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao để từ đó từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân. Các cấp, các ngành từ xã đến thôn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân tham gia thực hiện, coi đây là việc làm thường xuyên trong chương trình công tác hàng tháng của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới nâng cáo trên đài truyền thanh xã và các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng mô hình. Phát động phong trào thi đua trong từng hộ gia đình, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; các đoàn thể phải xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện trong từng đoàn viên, hội viên.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung tuyên truyền các chỉ đạo, quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao như: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, đổi sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định 3958/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định cụ thể Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Nâng cao chất lượng quy hoạch, công khai qui hoạch và quản lý quy hoạch nông thôn: Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch gắn liền với tiến trình đô thị hóa, chỉnh trang các khu dân cư, tạo môi trường nông thôn khang trang, sạch đẹp, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Hàng năm tổ chức điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy trình, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; quá trình thực hiện quy hoạch được bàn bạc, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, tổ chức và lấy ý kiến tham gia của nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ và nhân dân.

Phát triển kinh tế và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Tập trung phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số, thu hút đầu tư để phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực, lợi thế. Vận động nhân dân tích tụ ruộng đất để kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư thâm canh sản xuất các loại sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của xã. Mở rộng phát triển các ngành nghề Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ...

Tập trung nguồn lực tại chỗ, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư lồng ghép từ chương trình, dự án triển khai trên địa bàn để đầu tư, hỗ trợ đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao theo các tiêu chí đã được quy định. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa - thể thao, y tế, giáo dục, giao thông; duy tu, bảo dưỡng công trình đã xuống cấp; tạo sự đồng bộ, khang trang bộ mặt nông thôn mới nâng cao toàn xã.

Tăng cường định hướng đào tạo nghề, đẩy mạnh chuyển dịch nguồn lao động từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội: Tích cực nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị văn minh”; Phát huy các giá trị văn hóa sẵn có, khai thác tốt các công trình văn hóa, thể thao trên địa bàn, tạo phong trào sôi nổi, làm tốt công tác nâng cấp, trùng tu, tôn tạo các công trình văn hóa, các di tích lịch sử văn hóa nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia để không ngừng nâng cao sức khỏe và nhu cầu đời sống tinh thần của người dân. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát huy tốt các mô hình Tổ liên gia, Tổ an ninh xã hội, Tổ tự quản để bảo vệ an ninh trật tự. Phối hợp lồng ghép thực hiện các phong trào, các cuộc vận động trong xây dựng đời sống văn hóa gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.Nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư. Vận động nhân dân thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn.Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, củng cố nâng cao chất lượng dạy và học. duy trì và phát triển xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế.Tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn:Tăng cường tuyên truyền nhân dân thu gom và xử lý rác thải, vứt rác đúng nơi quy định, thường xuyên quét dọn, vệ sinh khuôn viên gia đình, đường làng ngõ xóm, nâng cao ý thức của mỗi người dân về ý thức bảo vệ môi trường, không xả nước thải ra đường, xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh; quản lý và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên đất; xây dựng hệ thống cấp thoát nước đảm bảo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình xây dựng thôn, xóm “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.Tập trung xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh, môi trường, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong phát triển kinh tế, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường đảm bảo phát triển bền vững. Về vốn và cơ chế chính sách xây dựng Nông thôn mới nâng cao:Huy động và phát huy tối đa nguồn nội lực của địa phương, tranh thủ tối đa nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của tỉnh, huyện, các doanh nghiệp, các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài và huy động nội lực trong nhân dân. Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để triển khai xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tiếp tục thi công Dự án khu dân cư số 2 thôn Ngọc Quyết; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án khu dân cư số 5 – Đồng Gạo thôn Bình Phiên để đề nghị cấp có thẩm quyền đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu để đầu tư xây dựng cơ bản.

UBND xã căn cứ vào điều kiện ngân sách hàng năm, bố trí nguồn vốn hỗ trợ cho các thôn, các tổ chức, đơn vị xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Công tác tổ chức, thực hiện

Đảng ủy xã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Ban Chỉ đạo xã kiện toàn các Tiểu ban, Tổ tham mưu giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng tiêu chí cụ thể. Các đồng chí được phân công phụ trách tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc để xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo mục tiêu đã đề ra; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết; tham mưu đưa nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy và UBKT Đảng ủy xã; UBND xã xây dựng và triển khai Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy; Chỉ đạo các cán bộ, công chức xã, Trưởng thôn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, phân công cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí, đơn vị cụ thể. Tham mưu cho Đảng ủy, HĐND ban hành về cơ chế hỗ trợ các đơn vị, tổ chức và cơ sở thôn xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Định kỳ 6 tháng và cuối hàng năm báo cáo Đảng ủy xã và tổng hợp báo cáo cho Ban chỉ đạo, UBND huyện về kết quả thực hiện chương trình đề án của xã; Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, Khối dân vận Đảng ủy xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã tập trung tuyên truyền và phát động các đợt thi đua sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tạo sức lan tỏa, hưởng ứng sâu rộng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Đăng ký với cấp ủy, chính quyền phần việc cụ thể, tổ chức hội nghị quán triệt sâu sắc và phát động phong trào hành động cách mạng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao để thi đua thực hiện; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chi đoàn, chi hội thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện đề nghị cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến; Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã quán triệt và triển khai Nghị quyết tới các Đảng viên về các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra; trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy và chức trách nhiệm vụ được giao xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch cụ thể lộ trình để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từng tiêu chí một cách hiệu quả; Trưởng Đài truyền thanh xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực đưa tin, bài tuyên truyền về kết quả thực hiện các phong trào xây dựng thôn nâng cao, nhằm động viên kịp thời các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ và toàn thể nhân dân để đạt hiệu quả cao.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1560
Trước & đúng hạn: 1560
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 09:13:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 8
Tất cả: 45,831