CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thủ tục Quyết định điều chuyển tài sản công
05/04/2023 03:05:10

THÔNG TIN CHI TIẾT THỦ TUC̣

Tên thủ tục

Quyết định điều chuyển tài sản công

Lĩnh vực

Quản lý công sản

Cơ quan thực
hiện

Cấp xã

Cách thức thực
hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Trình tự thực
hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản lập 01 bô ̣hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công xem xét, quyết định.
Bướ c 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định điều chuyển tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển không phù hợp.

Ghi chú:

- Trường hợp việc điều chuyển tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Trường hợp điều chuyển tài sản công ngoài phạm vi cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công có trách nhiệm thẩm định về đề nghị điều chuyển tài sản trong trường hợp việc điều chuyển tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo thẩm quyền. Trường hợp việc điều chuyển tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định của Hôị đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định về đề nghị điều chuyển tài sản, triǹ h Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hôị đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết điṇh.

Thời hạn giải
quyết

Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, tổ
chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản: 01 bản
chính;

- Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị: 01 bản chính;

- Văn bản đề nghị điều chuyển, tiếp nhận tài sản của cơ
quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (chủng loại, số
lượng, tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế
toán; muc̣ đích sử duṇ g hiêṇ taị và muc̣ đích sử duṇ g dư ̣kiến sau khi điều chuyển trong trường hơp̣ viêc̣ điều
chuyển gắn vớ i viêc̣ chuyển đổ i công năng sử duṇ g tài sản; lý do điều chuyển): 01 bản chính;

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị điều chuyển
tài sản (nếu có)

Yêu cầu - điều
kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Biểu mẫu đính
kèm

 

Kết quả thực hiện

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1590
Trước & đúng hạn: 1590
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 07:14:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 45,996