CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng ủy xã Ngọc Liên ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xa nhiệm kỳ 2022-2025
22/04/2022 12:00:00

Ngày 18/4/2022 Đảng ủy xã Ngọc Liên ban hanh Kế hoạch số 44-KH/ĐU về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2022 -2025.

Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2022 -2025 nhằm kiểm điểm, đánh giá việc tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022; Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp thiết thực, phù hợp trong nhiệm kỳ tới; Bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

Công tác nhân sự Đại hội  được kế hoạch hướng dẫn chi tiết cụ thể:

Đối với Chi bộ nông thôn: Độ tuổi nhân sự được giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Chi bộ (kể cả đồng chí tham gia lần đầu và các đồng chí tái cử) nói chung không quá 65 tuổi tính đến thời điểm tổ chức Đại hội Chi bộ. Trường hợp đặc biệt, ở những nơi khó khăn về nhân sự thì độ tuổi có thể cao hơn và cấp ủy cơ sở phải báo cáo xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy trước khi chỉ đạo thực hiện.

Việc chuẩn bị nhân sự Chi ủy, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ phải gắn với việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhân sự được giới thiệu để bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ ở các thôn phải có khả năng và điều kiện để bố trí đồng thời làm Trưởng thôn. Thực hiện bố trí 100% Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn theo trình tự: Chi bộ chuẩn bị nhân sự là đồng chí Đảng viên của Chi bộ ứng cử để bầu Trưởng thôn trước, sau đó mới tiến hành Đại hội Chi bộ và giới thiệu đồng chí là Trưởng thôn để bầu làm Bí thư Chi bộ. Trường hợp bố trí nhân sự Bí thư Chi bộ thôn là công chức xã kiêm nhiệm thì không bố trí làm Trưởng thôn.

Trong trường hợp thời điểm bầu Trưởng thôn cách xa với thời điểm tiến hành Đại hội Chi bộ. Đảng ủy xã báo cáo trực tiếp với Thường trực Huyện ủy xin ý kiến chỉ đạo điều chỉnh thời điểm bầu cử Trưởng thôn và thời điểm Đại hội Chi bộ phù hợp (nhưng không quá 6 tháng) để đảm bảo thời điểm bầu Trưởng thôn diễn ra trước thời điểm tiến hành Đại hội Chi bộ.

Đối với Chi bộ: Công an, Dân quân cơ động, nhà trường và y tế: Thực hiện cơ cấu Bí thư Chi bộ là người đứng đầu đơn vị. Nhân sự được giới thiệu tham gia Chi ủy lần đầu phải còn thời gian công tác ít nhất 30 tháng, tính từ thời điểm tiến hành Đại hội. Nhân sự tái cử Bí thư Chi bộ phải còn thời gian công tác ít nhất là 12 tháng, tính từ thời điểm tiến hành Đại hội.

Về Quy trình chuẩn bị nhân sự chi ủy, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ gồm 5 bước cụ thể:

Bước 1: Chi ủy (nơi không có Chi ủy là Chi bộ) dự kiến phương án nhân sự Chi ủy, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ báo cáo Đảng ủy xã xem xét cho chủ trương; Thời gian thực hiện xong trước 25/4/2022.

Bước 2: Đảng ủy xã thảo luận thống nhất cho chủ trương, phương án nhân sự do Chi ủy (Chi bộ) chuẩn bị; Thời gian thực hiện xong trước 28/4/2022.

Bước 3: Tổ chức hội nghị Chi bộ lấy ý kiến giới thiệu tín nhiệm (bằng phiếu kín) đối với nhân sự được Đảng ủy xã cho chủ trương. Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số đảng viên được triệu tập và lấy từ trên lấy xuống cho đủ số lượng (tính cả số dư theo Quy chế bầu cử trong Đảng).Trường hợp có hai người trở lên cùng số phiếu giới thiệu bằng nhau thì lựa chọn nhân sự do Bí thư Chi bộ giới thiệu; Thời gian thực hiện xong trước 04/5/2022.

Bước 4: Chi ủy (Bí thư) Chi bộ tổng hợp kết quả lấy ý kiến giới thiệu tín nhiệm ở bước 3 và các thông tin có liên quan đến nhân sự, đề nghị Đảng ủy xã phê duyệt phương án nhân sự; Thời gian thực hiện xong trước 06/5/2022.

Bước 5: Đảng ủy xã thảo luận, thống nhất phê duyệt phương án nhân sự Chi ủy, Bí thư, phó Bí thư Chi bộ do Chi ủy (Chi bộ) khóa trước chuẩn bị trình Đại hội Chi bộ; Thời gian thực hiện xong trước 10/5/2022

Thời gian Đại hội: Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã hoàn thành trong quý III/2022 (tháng 9/2022 phải tiến hành xong). Trường hợp đặc biệt khi Đảng ủy xã đồng ý, Đại hội Chi bộ trực thuộc có thể được triệu tập sớm hơn hoặc muộn hơn nhưng không quá 6 tháng.

Theo đó Đảng ủy Giao UBND xã căn cứ các quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy chỉ đạo, hướng dẫn các thôn tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 hợp lý về thời gian để công tác tổ chức Đại hội Chi bộ đảm bảo nội dung, tiến độ và yêu cầu đặt ra, nhất là việc thực hiện Đề án số 01 -ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo mô hình 100% Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn.

Đồng thời Đảng ủy Yêu cầu các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo báo cáo chính trị, công tác nhân sự, tham luận và các điều kiện cần thiết để Đại hội Chi bộ đạt kết quả tốt. Đồng chí Bí thư Chi bộ chịu trách nhiệm trước Đảng ủy xã về tổ chức Đại hội; Báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy qua Văn phòng Đảng ủy – Nội vụ xã để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 30/9/2022.

         Đảng ủy cũng chỉ đạo yêu cầu các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ chi đạo, kiểm tra, đôn đốc các Chi ủy Chi bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy định, Điều lệ Đảng và Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức Đại hội.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 87
Trước & đúng hạn: 87
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 07:58:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 16
Tất cả: 36,127