AN NINH-QUỐC PHÒNG
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023
23/10/2022 12:00:00

Ngày 07/10/2022, sau khi tổ chức quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 và đánh giá kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ xã thống nhất kết luận và chỉ đạo:

Năm 2022, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đã được Đảng ủy, UBND xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện; Việc quản lý nguồn, tổ chức xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo công khai, công bằng, đúng quy định; Công tác tuyên truyền giáo dục về Luật Nghĩa vụ Quân sự được thực hiện thường xuyên, liên tục; Cơ bản các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; Hoàn thành chỉ tiêu giao quân được UBND huyện giao.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức có lúc, có việc chưa quyết liệt; Việc tuyên truyền, đôn đốc công dân sơ tuyển, khám tuyển còn hạn chế; Công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự hiệu quả chưa cao; Sự phối hợp giữa MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể có lúc chưa chặt chẽ; Hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự xử lý chưa kịp thời, chưa triệt để, chưa dứt điểm, chưa đủ sức răn đe.

Dự báo trong năm 2023, với chủ trương thích ứng linh hoạt trong phòng, chống dịch Covid- 19, công dân trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa, lao động ở nước ngoài tăng lên; ý thức chấp hành pháp luật của một số công dân còn hạn chế ... Vì vậy, việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vẫn còn những khó khăn nhất định.

Để chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự; Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022; Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và hoàn thành đúng kế hoạch, chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã yêu cầu UBND xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, Uỷ ban MTTQ xã, các ban, ngành, đoàn thể và các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sâu rộng về Luật Nghĩa vụ Quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; Kiện toàn, bổ sung đầy đủ số lượng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã theo Luật Nghĩa vụ Quân sự; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự để theo dõi, chỉ đạo từng cơ sở thôn, đặc biệt là các thôn gặp nhiều khó khăn về công tác tuyển quân; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy xã, UBND xã đối với cơ sở được phân công phụ trách trong suốt quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

3. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ phải thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ Quân sự, các quy định, hướng dẫn thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự; Hoàn thành chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng, công bằng, đúng luật. Phát huy và nhân rộng mô hình điển hình trong thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân; Đồng thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm những trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự theo quy định.

4. Quan tâm tuyển chọn các công dân đã học xong đại học, cao đẳng; công chức, viên chức trong độ tuổi nhập ngũ để năng cao chất lượng xây dựng Quân đội và giảm bớt lưu lượng đào tạo trong lực lượng vũ trang với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”. Phát huy vai trò tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc động viên con em trong gia đình và nhân dân thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự.

5. Thường xuyên quan tâm giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và gia đình có công dân đang phục vụ tại ngũ để quân nhân yên tâm thực hiện hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức đón, tư vấn học nghề và tạo việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương theo đúng quy định.

6. UBND xã trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo số lượng, chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu được UBND huyện giao; Xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

7. Ban chỉ huy quân sự xã chủ trì phối hợp với Công an xã và cơ sở thôn rà soát công dân trong độ tuổi và công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo đầy đủ, chính xác, công bằng, công khai, đúng quy định; Tham mưu cho UBND xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã thực hiện các trình tự, thủ tục và các điều kiện cần thiết cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng quy định, kế hoạch, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; Nắm chắc quân số, phân loại nguồn để tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo hình thức tuyên truyền cá biệt phù hợp.

8. Công an xã tăng cường công tác quản lý nơi cư trú, chủ động nắm bắt tình hình; phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ trật tự, an toàn trước, trong và sau ngày sơ tuyển; Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã xử lý nghiêm các công dân trốn tránh sơ tuyển, khám tuyển và lệnh gọi nhập ngũ.

9. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; Chỉ đạo các đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự; Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự xã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất giúp Đảng ủy, UBND xã và Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân; Công tác tuyển quân phải được kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, công bằng trong công tác tuyển quân; Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tạo khí thế sôi nổi, khích lệ, động viên thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự.

10. Các đồng chí Đảng uỷ viên phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại Chi bộ được phân công phụ trách; Chủ động nắm chắc tình hình tại cơ sở, nhất là các vi phạm, các khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 87
Trước & đúng hạn: 87
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 08:06:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 16
Tất cả: 36,127