CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
16/09/2022 10:43:29

THÔNG TIN CHI TIẾ T THỦ TUC̣
Tên thủ tục Quyết định điều chuyển tài sản công
Lĩnh vực Quản lý công sản
Cơ quan thực
hiện
Cấp xã
Cách thức thực
hiện
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Trình tự thực
hiện
Bướ c 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản lập 01 bô ̣hồ
sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) xem xét, đề nghị
cơ quan, người có thẩm quyền quyết định điều chuyển tài
sản công xem xét, quyết định.
Bướ c 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được
đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền ra
quyết định điều chuyển tài sản công hoặc có văn bản hồi
đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển không phù
hợp.
Ghi chú:
- Trường hợp việc điều chuyển tài sản đặc biệt tại đơn vị
lực lượng vũ trang nhân dân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
Bộ trưởng Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ xem
xét, quyết định.
- Trường hợp điều chuyển tài sản công ngoài phạm vi cơ
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực
lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt
Nam, tổ chức chính trị - xã hội, trên cơ sở đề nghị của Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh có liên quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
- Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản
công có trách nhiệm thẩm định về đề nghị điều chuyển
tài sản trong trường hợp việc điều chuyển tài sản do Bộ
trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo thẩm quyền.
Trường hợp việc điều chuyển tài sản công thuộc thẩm
quyền quyết định của Hôị đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài
chính có trách nhiệm thẩm định về đề nghị điều chuyển
tài sản, triǹ h Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hôị đồng
nhân dân cấp tỉnh xem xé t, quyế t điṇ h.
Thời hạn giải
quyết
Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ
hợp lệ
Phí Không
Lệ Phí Không

Thành phần hồ sơ- Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, tổ
chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản: 01 bản
chính;
- Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ
chức, đơn vị: 01 bản chính;
- Văn bản đề nghị điều chuyển, tiếp nhận tài sản của cơ
quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;
- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (chủng loại, số
lượng, tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế
toán; muc̣ đích sử duṇ g hiêṇ taị và muc̣ đích sử duṇ g dư ̣
kiế n sau khi điều chuyển trong trường hơp̣ viêc̣ điều
chuyển gắn vớ i viêc̣ chuyển đổ i công năng sử duṇ g tài
sản; lý do điều chuyển): 01 bản chính;
- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị điều chuyển
tài sản (nếu có)
Yêu cầu - điều
kiện
Không
Căn cứ pháp lý N CỦGAHỊLĐUỊẬNTHQQUUẢYNĐLỊNÝH, SCỬHDI ỤTINẾGT TMÀỘITSẢSỐN ĐCIÔỀNUG
Biểu mẫu đính
kèm
Kết quả thực hiện
 
 
THÔNG TIN CHI TIẾ T THỦ TUC̣
Tên thủ tục Quyết định tiêu hủy tài sản công
Lĩnh vực Quản lý công sản
Cơ quan thực
hiện
Cấp xã
Cách thức thực
hiện
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Trình tự thực
hiện
Bướ c 1: Khi có tài sản công thuộc các trường hợp phải
tiêu hủ y, cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản lập 01 bô ̣hồ
sơ đề nghị tiêu hủ y tài sản công gửi cơ quan quản lý cấp
trên (nế u có ) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm
quyền quyết định tiêu hủy tài sản công xem xét, quyết
định.
Bướ c 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được
đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quyết
định tiêu hủ y tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong
trường hợp đề nghị tiêu hủ y không phù hợp
Thời hạn giải
quyết
Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ
hợp lệ.
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ- Văn bản đề nghị tiêu hủ y tài sản công của cơ quan quản
lý cấp trên (nếu có)
- Danh mục tài sản đề nghị tiêu hủ y (chủng loại, số
lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế
toán; lý do tiêu hủ y)
- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị tiêu hủy tài
sản (nếu có)
Yêu cầu - điều
kiện
Không
Căn cứ pháp lý N CỦGAHỊLĐUỊẬNTHQQUUẢYNĐLỊNÝH, SCỬHDI ỤTINẾGT TMÀỘITSẢSỐN ĐCIÔỀNUG
Biểu mẫu đính
kèm
Kết quả thực hiệnQuyết định tiêu hủy tài sản công hoặc văn bản hồi đáp
trong trường hợp đề nghị tiêu hủ y không phù hợp
 
THÔNG TIN CHI TIẾ T THỦ TUC̣
Tên thủ tục Quyết định thanh lý tài sản công
Lĩnh vực Quản lý công sản
Cơ quan thực
hiện
Cấp xã
Cách thức thực
hiện
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Trình tự thực
hiện
Bướ c 1: Khi có tài sản công hết hạn sử dụng theo chế độ
mà phải thanh lý ; tài sản công chưa hết hạn sử dụng
nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc
sửa chữa không hiệu quả (dư ̣toán chi phí sử a chữa lớ n
hơn 30% nguyên giá tài sản); nhà làm việc hoặc tài sản
khác gắn liền với đất phải phá dỡ để thưc̣ hiêṇ dư ̣án đầu
tư xây dưṇ g, giải phó ng măṭ bằng hoăc̣ các trường hơp̣
khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản lập 01 bô ̣hồ sơ
đề nghị thanh lý tài sản công, gửi cơ quan quản lý cấp
trên (nếu có) xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm
quyền quyết định thanh lý tài sản công xem xét, quyết
định.
Bướ c 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được
đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quyết
định thanh lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong
trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp.
Ghi chú: Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý
tài sản công có trách nhiệm thẩm định về đề nghị thanh
lý tài sản trong trường hợp việc thanh lý tài sản do Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủ y ban
nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủ y ban nhân dân cấp huyện
quyết định theo thẩm quyền.
Thời hạn giải
quyết
Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ
hợp lệ.
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan quản
lý cấp trên (nếu có)
- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (chủng loại, số
lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế
toán; lý do thanh lý)
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn có liên
quan về tiǹ h traṇ g tài sản và khả năng sử a chữa (đối với
tài sản là nhà, công trình xây dựng chưa hết hạn sử dụng
nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được)
- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thanh lý tài
sản (nếu có)

Yêu cầu - điều
kiện
Không
Căn cứ pháp lý N CỦGAHỊLĐUỊẬNTHQQUUẢYNĐLỊNÝH, SCỬHDI ỤTINẾGT TMÀỘITSẢSỐN ĐCIÔỀNUG
Biểu mẫu đính
kèm
Kết quả thực hiện Quyết định thanh lý tài sản công hoặc văn bản hồi đáp
trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp.

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 87
Trước & đúng hạn: 87
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 06:45:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGỌC LIÊN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Công Hậu

Địa chỉ: Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương

Điện thoại: 0397856235

Email: trinhchathy@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0